Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30

La Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30 neix al març de 2018, amb la voluntat de gestionar i dinamitzar l’espai conegut com Espai 30, agafant el testimoni de la ja extingida Associació Cultural Espai 30.

La FASE30 està constituïda per membres de les entitats usuàries de l’Espai30 i d’altres entitats de La Sagrera.

Els objectius són:

Promocionar, fomentar i mantenir tots els valors identitaris del barri de la Sagrera, socials i culturals, en benefici de les seves persones o entitats i amb l’ànim de crear-hi un vincle de col·laboració permanent.

Promoure, fomentar i organitzar sense afany de lucre, tot tipus d’activitats culturals i artístiques, obertes a la participació del públic en general.

Fomentar els hàbits culturals en el veïnat i ciutadans en general, per tal de fidelitzar-los en el consum cultural.

Projecte de la Federació d’Associacions Socioculturals Espai30 (resum)

Descripció:

Aquest un projecte neix per la signatura del conveni entre la FASE30 i l’ajuntament, dissenyat per d’ur a terme la gestió de l’Espai 30 durant el període determinat i amb un acord anual amb l’ajuntament.

El projecte de la FASE30, es per donar alternativa a la manca d’oferta d’espais per la dinamització social i cultural del barri de La Sagrera, implementant una nova filosofia de servei a la seva gent i les seves entitats, com a lloc de trobada que aculli i potenciï tot un ventall d’activitats que promocioni i enriqueixi la seva vida associativa i col·lectiva.

La FASE30 te la voluntat de fer de portaveu de les entitats usuàries amb l’ajuntament i fer la gestió de les tres naus del Passatge Bofarull 7, 9 i 11 i garantir el desenvolupament de les activitats. Vol donar peu a la constitució d’una nova entitat de segon grau (federació d’entitats), en el termini aproximat d’un any.

Model de gestió

La FASE30 serà la responsable de la gestió i el bon funcionament i de les activitats que es desenvolupin a l’Espai 30.

La FASE30, vol fer partícip en el projecte a les entitats i veïns del barri de la Sagrera, establint els mecanismes de participació i corresponsabilitat adients per fer-ho possible (comissions temàtiques, grups de treball, etc).

Comissions:

 • Econòmica
 • Programació Cultural
 • Difusió i comunicació
 • Manteniment
 • Projeccions i futbol
 • Exposicions

La FASE30, pel desenvolupament del seu projecte, contractarà un servei professional amb qui s’establiran els deguts procediments per la seva coordinació i control.

La viabilitat i el desenvolupament del projecte, es fonamenta en una autonomia de recursos cada vegada més suficient, encara que l’arrencada necessitarà de la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb una subvenció econòmica, que s’indicarà en el apartat Pressupost.

Els espais restaran oberts al públic, totes les tardes de dilluns a divendres de 17 h a 21 h i els dissabtes de 10:30 a 13:30 h.

La FASE30 coordinarà l’obertura en horaris fora atenció al públic amb un acord amb els associats de les entitats que ho necessitin. Es regularà el suport de la gestió complementaria i voluntària dels socis, per tenir la possibilitat de oferir serveis a socis i tercers fora d’aquests horaris.

Vacances en el mes d’agost i festius segons el calendari laboral de la ciutat de Barcelona i festes senyalades.

Pla d’actuació

Les activitats que es desenvoluparan en l’Espai 30 seran les pròpies de les entitats que utilitzen l’espai, que ja suposen un actiu important que dona d’entrada valor i contingut al projecte, a més de les que organitzi la FASE30 directament o en col·laboració amb d’altres entitats d’acord amb les finalitats exposades mes amunt i les que aportin altres entitats sagrerenques i els propis veïns i veïnes del barri, en lògica coherència amb el sentit i filosofia de l’Espai 30.

La FASE30, com entitat gestora de l’Espai 30 fomentarà la cooperació i el bon enteniment amb qualsevol entitat que produeixi beneficis socials mutus per ambdues i els seus socis.

Estratègia

Per tal d’esdevenir un espai de trobada per els veïns i les entitats de la Sagrera, oberta a les accions socials i a la creació i difusió del art i la cultura, es fixen els següents objectius:

Difusió de les possibilitats dels espais. A més de les entitats que ja estan consolidades a l’Espai 30, es contactarà amb d’altres que formen el teixit sagrerenc de barri, convidant a fer-ne us, a participar en les comissions temàtiques i ampliar la junta de FASE30 amb persones vinculades al moviment associatiu del barri.

Consolidar les comissions temàtiques per desenvolupar el projecte i per anar ajustant, actualitzant i millorant el pla de gestió anual.

Consolidar l’Espai 30, com a referent social i cultural del barri de la Sagrera, amb el suport de l’administració local.

En la vesant artística i cultural, s’establiran ponts de contacte amb altres espais culturals de l’entorn, escoles, biblioteca, associacions culturals, etc., amb especial intensitat respecte a la Fàbrica de Creació Nau Ivanow, amb qui malgrat impulsar projectes diferenciats, n’hi ha vincles de veïnatge i aspectes en comú d’història i projecció exterior. Donant continuïtat a la important tasca fotogràfica que ja s’està fent des de fa temps en aquest espai, es potenciaran els  vincles  amb autors de fotografia per configurar un calendari expositiu continuat.

Serà prioritària la relació amb els diferents espais, equipaments, escoles, com Centre Cívic, Espai Jove Garcilaso, la Biblioteca Marina Clotet, la Escola Llotja, etc.

Destinataris

La dinamització social, és una de les finalitats de la FASE30, oferint i rebent suport de les entitats per tal de participar, incidir i enriquir la vida social i cultural del barri de La Sagrera.

El projecte dinamització social es obert a tota la ciutat de Barcelona, tot i que es focalitza en el districte de Sant Andreu i fonamentalment en La Sagrera, on s’ubica l’ESPAI 30, amb especial atenció al teixit associatiu i als professionals i aficionats de les diferent disciplines.

Aquest projecte es dirigeix a

 • Aficionats i voluntaris de diferents disciplines artístiques, com fotografia, pintura, música i dansa.
 • Interessats en la historia i patrimoni del barri, en la seva recerca, preservació i posterior difusió i promoció
 • Projectes socials de cooperació: veïns i associacions sensibles a la situació actual que promouen la sensibilització i necessitats de mobilització de la ciutadania davant l’exclusió, la marginació, la pobresa…
 • Projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional, en les nostres tradicions i la necessitat de preservar-les, tot estimulant la participació del conjunt del veïnat en el calendari de festes i tradicions anuals.
 • També vol oferir aixopluc a grups de gent jove, en especial de la sagrera, que per necessitats logístiques, necessiten un lloc de trobada per desenvolupar-hi els seus projectes.

Programa (projectes i activitats)

En el ben entès que les condicions ho permetin, la FASE30 programarà les activitats en coordinació amb les entitats que ja venen utilitzant aquest espai, desplegant-se una programació d’actes propis d’aquestes associacions o en estreta col·laboració amb la FEE30: exposicions de fotografies, xerrades de temàtiques diverses, jornades temàtiques, presentació de llibres, espais de intercanvi d’informàtica, suport a grups teatrals, a corals i a instrumentistes clàssics com guitarra, piano i tuba, jocs de taula, etc.

En una activitat de marketing la FASE30 potenciarà les relacions amb la resta d’entitats de cara a la promoció dels espais per l’any vinent.